Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Blog

Od User

Rozšírenie služieb o tím pracovnej zdravotnej služby (PZS)

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňom 1. 8. 2017 sme rozšírili naše portfólio služieb o tím pracovnej zdravotnej služby (PZS), ktorá zabezpečuje odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci a zdravotný dohľad pre zamestnancov zaradených do kategórie prác 1 – 4 (tzn. aj pre zamestnancov zaradených do rizikových prác kategórie 3 a 4).

Momentálne odbornú prácu PZS vykonávajú 3 zamestnanci:

meno  funkcia tel. číslo e-mail
MUDr. Soňa Cisariková vedúca tímu PZS 0903 690 432 cisarikova@safirs.sk
Mgr. Simona Pavlíková Stopiaková verejný zdravotník 0911 348 282 pavlikova@safirs.sk
RNDr. Slávka Majtánová verejný zdravotník 0903 406 937 majtanova@safirs.sk

Pracovná zdravotná služba - náplň činnosti, poskytované služby

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci. Hlavným cieľom je udržanie dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a faktorov práce.

lekarka

Zameranie PZS:

 • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou,
 • znižovanie výskytu chorôb z povolania,
 • zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia z hľadiska ich vplyvu na zdravie zamestnancov

Ponuka služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná, zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy. Môžeme ich rozdeliť do 2 základných skupín:

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami:

 • identifikácia a hodnotenie zdravotných rizík z chemických, fyzikálnych, biologických a iných faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečenie posudzovania jednotlivých faktorov práce a pracovných podmienok – hodnotenie expozície, zabezpečenie akreditovaného merania jednotlivých faktorov práce, posúdenie ich vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • hodnotenie celkovej fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže, manipulácie s bremenami vlastnými zamestnancami,
 • vypracovanie/aktualizácia posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie/aktualizácia prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie/aktualizácia interných smerníc – napr. zabezpečenie pitného režimu zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami a pod.,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík vyplývajúcich z povahy práce a faktorov pracovného prostredia,
 • kategorizovanie prác zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečovanie školení, prednášok a odborných seminárov týkajúce sa oblasti ochrany a podpory zdravia:
  • prevencia vzniku ochorení súvisiacich s prácou špecificky pre faktory, ktorým sú zamestnanci vystavení,
  • problematika zdravého životného štýlu a prevencie civilizačných ochorení,
  • prevencia ochorení podporno – pohybového aparátu, základy ergonómie,
  • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci.
 • obsah a rozsah vzdelávania plne prispôsobujeme potrebám zamestnávateľa a jeho zamestnancov s ohľadom na druh vykonávaných prác, rizikové faktory a pracovné prostredie
 • poradenstvo - zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti legislatívy, stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska vrátane ergonómie, posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov, organizácie práce, znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom, ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod.. Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, formou newsletterov s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií požiadaviek na PZS,
 • spolupráca - spolupracujeme s vedením spoločnosti, bezpečnostno-technickou službou, so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, s orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a v oblasti inšpekcie práce, so vzdelávacími inštitúciami, akreditovanými pracoviskami zameranými na objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia. V prípade záujmu zamestnávateľa sa naši pracovníci PZS zúčastňujú pri kontrolách orgánov štátnej správy, pri objektivizácii faktorov práce a pracovného prostredia, pri odborných poradách apod..

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov - zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

Dôvody vykonávania LPP:

 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na danú prácu,
 • zistenie možných zmien zdravotného stavu zamestnanca v súvislosti s vykonávanou prácou,
 • zistenie kontraindikácií na vykonávanie práce.

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

 • vstupná LPP - pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca,
 • periodická LPP - v súvislosti s výkonom práce zaradenej do kategórie 3 a 4,
 • LPP pred zmenou pracovného zaradenia,
 • výstupná LPP - pri skončení pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca,
 • po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
 • pre profesie, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle právnych predpisov (napr. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a pod.),
 • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
 • mimoriadna LPP.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou Safirs, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík, zlepšenie výkonnosti zamestnancov, zníženie nákladov zamestnávateľa, zníženie fluktuácie zamestnancov, zvýšená spokojnosť zamestnancov s prácou a pracovnými podmienkami.

 

Bližšie informácie k našim službám nájdete na našich internetovej stránke www.safirs.sk/kontakt alebo pri osobnom kontakte s našimi zamestnancami.

Dúfame, že rozšírenie našich služieb bude pre Vás prínosom a vzájomná spolupráca bude viesť nielen k obojstrannej spokojnosti, ale aj k vytvoreniu zdravého pracovného prostredia so zdravými a spokojnými zamestnancami. Neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť s Vašim problémom, žiadosťou o radu či konzultáciu.