Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Dokument o ochrane pred výbuchom

Služba: Dokument o ochrane pred výbuchom

Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti ochrany pred výbuchom a to vypracovaním písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, čo je povinnosťou prevádzkovateľa technológií s výskytom horľavých prachov, plynov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z.

Rast kapacity výrobných jednotiek a zavádzanie technológií s extrémnymi pracovnými podmienkami, pri ktorých je predpoklad zvýšeného nebezpečenstva úniku látok toxických, horľavých a výbušných, kladie vysoké požiadavky na zabránenie vzniku havárií a vzniku negatívnych dôsledkov na životy a zdravie ľudí, na majetok a životné prostredie.

V rámci vstupu Slovenskej republiky bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES v podobe NV SR č.393/2006 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Povinnosť napĺňať požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia vlády platí pre všetkých zamestnávateľov, u ktorých sa vyskytujú alebo by sa mohli vyskytnúť prevádzky s výbušnou atmosférou a tým aj s nebezpečenstvom výbuchu. Pre ochranu zamestnancov má zamestnávateľ v priestoroch nebezpečných výbuchom povinnosť vypracovať dokumentáciu o ochrane pred výbuchom (NV SR č.393/2006 Z.z.), ktorým klasifikuje priestory s nebezpečenstvom výbuchu, navrhuje preventívne a ochranné opatrenia, ako aj opatrenia organizačného charakteru.

 

Rozsah vykonávaných prác zahŕňa najmä:

 • identifikácia zdrojov rizika výbuchu,
 • určenie pravdepodobnosti výskytu výbušnej atmosféry a jej trvania
 • posúdenie pravdepodobnosti výskytu aktívnych a účinných zdrojov iniciácie
 • posúdenie používaných pracovných prostriedkov vrátane inštalácie, látok, technologických procesov, pracovných postupov
 • stanovenie rozsahu predpokladaných účinkov výbuchu.
 • návrh organizačných a technických opatrení,
 • návrh protivýbuchovej ochrany technologických zariadení pred výbuchom,
 • návrh koordinácie výkonu prác na pracoviskách s priestormi s nebezpečenstvom výbuchu,
 • vypracovanie návrhu protokolu o stanovení vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51, STN EN 60079-10-1, STN EN 60079-10-2 a pod.,
 • u existujúcich prevádzok kontrola projektovej dokumentácie a vyznačenia zón v nej,
 • odborná pomoc pri posudzovaní zhody a výbere výrobkov určených do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog