Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Prevádzkovanie hasičských jednotiek

Služba: Prevádzkovanie hasičských jednotiek

Neustálym nadobúdaním teoretických vedomostí s následným praktickým výcvikom, uplatňovaním progresívnych spôsobov hasenia a súčasným využívaním modernej hasičskej techniky dokážeme plniť aj tie najnáročnejšie úlohy v oblasti požiarnej represie pri likvidácii požiarov, ekologických zásahov ako aj iných mimoriadnych udalostí. 

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. je najväčším komplexným prevádzkovateľom hasičských jednotiek a naším prvoradým cieľom je spokojnosť zákazníka s celkovým zabezpečením činnosti hasičskej jednotky, a preto celkový systém fungovania zabezpečujeme vždy v úzkej súčinnosti so zákazníkom. Výsledkom je dobre fungujúci a merateľný systém riadenia hasičskej jednotky s ohľadom na zabezpečenie ochrany pred požiarmi a na potreby zákazníka.

 

hasici.JPG

 

Naše služby poskytované pri prevádzkovaní hasičských jednotiek okrem iných zahŕňajú:

 • likvidácia vzniknutých požiarov,
 • likvidácia následkov výbuchov, ekologických havárií a iných mimoriadnych udalostí,
 • záchrana osôb z nebezpečných priestorov,
 • služba havarijnej odozvy na zdolanie ZPH,
 • požiarne asistencie na miestach s nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • poskytovanie predlekárskej prvej pomoci,
 • detekcia plynov a pár,
 • výpomoc s využitím výškovej techniky,
 • kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie predpisov v oblasti OPP a BOZP,
 • kontrola požiarno-technických zariadení (PHP, hydranty, vodovody, EPS,....),
 • a iné na základe dohody so zákazníkom.

 

 

V záujme poskytovania komplexných služieb Vám naša spoločnosť súčasne ponúka aj kvalitné a efektívne služby v oblasti požiarnej prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencii závažných priemyselných havárií a iných doplnkových služieb.

Výhodou spolupráce s nami je možnosť poskytovania služieb ako ,,ALL IN ONE PACKAGE.‘‘


V snahe garantovať vysokú odbornú úroveň svojich zamestnancov pripravených na profesionálne riešenie akejkoľvek vzniknutej situácie, spoločnosť Safirs, s.r.o. venuje veľkú pozornosť aj odbornej teoretickej príprave a vzdelávaniu svojich zamestnancov a to vo vlastnom akreditovanom školiacom stredisku, ktoré je počtom absolventov najväčším súkromným školiacim strediskom v tejto oblasti.


Základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek (ZHÚ, ZHZ) a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO):

Odbornú prípravu zamestnancov ZHÚ, ZHZ ako aj členov DHZO vykonávame od roku 2009 na základe oprávnení udelených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a v súčasnosti sme počtom úspešných absolventov najväčším súkromným školiacim strediskom v danej oblasti.

Odbornú prípravu hasičov zastrešujú tímy odborníkov a skúsených lektorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti zásahovej činnosti ako aj vzdelávania zamestnancov ZHÚ, ZHZ ako aj členov DHZO.

Cieľom základnej prípravy pre budúcich hasičov je získanie a osvojenie si požadovaných znalostí, zručností a návyky potrebné na vykonávanie záchranných prác potrebných pri zdolávaní požiaru a iných mimoriadnych udalostí.


Spoločnosť Safirs, s.r.o. zabezpečuje vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiarov s cieľom:

Analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru (AVNP) spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „krajské riaditeľstvo“).

Výsledkom analýzy je:

 1. a) posúdenie
 • nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
 • podmienok vykonania účinného zásahu a evakuácie osôb a majetku
 • vybavenia požiarneho úseku, objektu alebo priestoru požiarnotechnickými zariadeniami
 • výdatnosti zdrojov vody na hasenie požiaru a ochladzovanie 
 1. b) určenie
 • najväčšej plochy predpokladaného požiaru výpočtom
 • prevereného času dojazdu prvých posilových hasičských jednotiek
 • potrebného množstva a druhu hasiacej látky na zdolávanie požiaru a na ochladzovanie
 • minimálneho početného stavu hasičskej jednotky potrebného na účinné zdolanie predpokladaného požiaru podľa bodu 1, ako aj požiadavky na jej materiálno-technické vybavenie
 • najkratšieho času na vykonanie účinného zásahu pri predpokladanom požiari podľa bodu 1

Ak zmenené pomery v objektoch právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa majú vplyv aj na zmeny nebezpečenstva vzniku požiaru, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ analýzu upraví podľa reálnej situácie do troch mesiacov od vzniknutých zmien a predloží ju krajskému riaditeľstvu na schválenie.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog