Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Služba: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je komplikovaná a zharmonizovať podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Práve z tohto dôvodu je výhodné využitie služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť Safirs, s.r.o., ktorá zaistí spracovanie potrebnej dokumentácie a kontrolu celkového stavu BOZP v úzkej spolupráci so zákazníkom. V praktickom poňatí ide o súbor opatrení, ktoré pri správnej aplikácii alebo realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia znížila na minimum. Tieto opatrenia je vhodné zahrnúť už do fázy prípravy podnikateľského plánu, nakoľko sa môžu preniesť do finančnej náročnosti podnikania.

 

BOZP.jpg

 

Spoločnosť Safirs, s.r.o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytuje:

 • bezpečnostno-technickú službu (BTS)
 • koordináciu BOZP na stavenisku
 • bezpečnosť práce pri banskej činnosti
 • výchovu a vzdelávanie

 

Upozornenie

Nedodržiavanie požiadaviek právnych predpisov v tejto oblasti môže mať nielen likvidačné následky pre podnikateľa v dôsledku kontrol a následných pokút, ale aj celoživotne nepríjemné pocity, pokiaľ následkom nedbalého konania a nedodržiavania týchto právnych predpisov dôjde u zamestnancov k vážnym zdravotným následkom.


Tip - právne pozadie BOZP

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, občiansky zákonník, smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodné zmluvy. 


Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

 • vypracovanie politiky BOZP ako kľúčového prvku riadenia v oblasti BOZP,
 • vypracovanie, vedenie, udržiavanie a aktualizáciu dokumentácie BOZP,
 • zavedenie systému evidencie a vykonávania všeobecných a odborných školení v oblasti BOZP,
 • vypracovanie harmonogramu periodických činností (kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení, plán lekárskych prehliadok, školenia) a dohľad nad nimi,
 • zavedenie, vykonávanie kontrol a vyhodnocovanie stavu BOZP,
 • účasť na vyšetrovaní úrazov, vypracovanie záznamov, rozborov a správ,
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy, účasť pri kontrolách,
 • zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, posudzovanie rizika a vypracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami,
 • odbornú poradenskú činnosť.

Tip

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.


Koordinácia BOZP na stavenisku

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori) pre stavby, na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby:

 • vypracovanie Plánu BOZP na stavenisko v písomnej a grafickej podobe so všetkými potrebnými požiadavkami,
 • ohlásenie zahájenia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce (po vystavení poverenia),
 • na základe požiadavky dodanie všetkých potrebných a požadovaných prostriedkov z oblasti BOZP a OPP,
 • poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.

Fáza realizácie stavby:

 • koordinuje spoluprácu zhotoviteľov alebo osôb z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby a na všeobecné zásady prevencie rizík a činnosti vykonávané na stavenisku súčasne, prípadne v tesnej nadväznosti, s cieľom chrániť zdravie osôb, zabraňovať pracovným úrazom a predchádzať vzniku chorôb z povolania,
 • sleduje realizáciu prác na stavenisku so zameraním na zisťovanie, či sú dodržiavané požiadavky na BOZP, upozorňuje na zistené nedostatky a požaduje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov,
 • dáva podnety a na vyžiadanie zhotoviteľa doporučuje technické riešenia alebo opatrenia k zaisteniu BOZP pre stanovenie pracovných alebo technologických postupov a plánovanie bezpečnej realizácii prác, ktoré sa s ohľadom na vecné a časové väzby pri realizácii stavby uskutočňujú súčasne alebo na seba budú bezprostredne nadväzovať,
 • kontroluje zabezpečenie obvodu staveniska, vrátane vstupov a vjazdu na stavenisko s cieľom zamedziť vstupu nepovolaným osobám,
 • sleduje, či zhotovitelia dodržujú Plán BOZP a prejednáva s nimi prijatie opatrení a termínov k náprave zistených nedostatkov,
 • organizuje kontrolné dni zamerané na dodržiavanie Plánu BOZP za účasti zhotoviteľov,
 • vyhotovuje zápisy o zistených nedostatkoch v BOZP na stavenisku a navrhuje opatrenia, či a akým spôsobom je možné tieto nedostatky odstrániť.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog