Kontaktný formulár

Kontaktujte nás

Služba: Ochrana pred požiarmi (OPP)

Služba: Ochrana pred požiarmi (OPP)

Základným princípom požiarnej prevencie je vytváranie a rozvíjanie podmienok na zabezpečenie účinnej ochrany života a zdravia osôb i majetkových hodnôt pred požiarmi, ako aj ich efektívne zdolávanie vrátane poskytovania pomoci pri týchto udalostiach pomocou vlastných zdrojov a jednoduchých úkonov na zabránenie vzniku požiaru alebo jeho zdolávanie.

Oblasť požiarnej prevencie a zabezpečovanie základných opatrení na predchádzanie vzniku požiarov sa v súčasnosti rieši viacerými spôsobmi. Predovšetkým ide o úlohy, povinnosti a kompetencie obsiahnuté v zákone č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhláške č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. V mnohých prípadoch záleží od dôslednej a systematickej realizácie opatrení zameraných najmä na dôsledne odstraňovanie príčin a nedostatkov spôsobujúcich vznik požiarov.

Ochrana pred požiarmi

Spoločnosť Safirs, s.r.o. ponúka služby v oblasti ochrany pred požiarmi pre právnické osoby ako aj podnikajúce fyzické osoby v zmysle § 4 a 5  Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávajúcej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii a ďalších súvisiacich právnych predpisov z oblasti ochrany pred požiarmi.

 

OPP.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základný rozsah činností v oblasti OPP:

 • zabezpečenie plnenia ustanovených povinností a určených úloh na úseku OPP osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie,
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • určovanie miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • zabezpečenie plnenia opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • zabezpečenie školenia a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi,
 • zabezpečenie pravidelného čistenia a kontroly komínov,
 • vykonanie, organizovanie a vyhodnotenie cvičných požiarnych poplachov,
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD),
 • sledovanie termínov revízii súvisiacich s ochranou pred požiarmi,
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

Prečo zvoliť Safirs

splnenie legislatívnych povinností

úspora finančných prostriedkov

zmeny predpisov sledujeme za Vás

garancia profesionálneho prístupu

prebratie zodpovednosti

úspora času zamestnancov

Chránení zákazníci

#effectivesafety blog