E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je komplikovaná a zharmonizovať podnikanie s legislatívnymi požiadavkami nie je jednoduché. Práve z tohto dôvodu je výhodné využitie služieb špecializovanej firmy akou je aj spoločnosť SAFIRS, s.r.o., ktorá zaistí spracovanie potrebnej dokumentácie a kontrolu celkového stavu BOZP v úzkej spolupráci so zákazníkom. V praktickom poňatí ide o súbor opatrení, ktoré pri správnej aplikácii alebo realizácii vytvoria podmienky k tomu, aby sa pravdepodobnosť ohrozenia alebo poškodenia ľudského zdravia znížila na minimum. Tieto opatrenia je vhodné zahrnúť už do fázy prípravy podnikateľského plánu, nakoľko sa môžu preniesť do finančnej náročnosti podnikania.

Spoločnosť SAFIRS, s. r. o. v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci poskytuje:

Upozornenie

Nedodržiavanie požiadaviek právnych predpisov v tejto oblasti môže mať nielen likvidačné následky pre podnikateľa v dôsledku kontrol a následných pokút, ale aj celoživotne nepríjemné pocity, pokiaľ následkom nedbalého konania a nedodržiavania týchto právnych predpisov dôjde u zamestnancov k vážnym zdravotným následkom.

Tip – právne pozadie BOZP

Právo na zaistenie ochrany zdravia vychádza z legislatívnych predpisov najvyššej právnej sily. Ide predovšetkým o Listinu základných práv a slobôd, občiansky zákonník, smernice Európskeho spoločenstva a medzinárodné zmluvy.

Bezpečnostnotechnická služba

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. ponúka široké spektrum služieb pre zaistenie bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi v organizáciach. Profesionálnym a flexibilným prístupom Vám naša spoločnosť prostredníctvom bezpečnostnotechnickej služby zabezpečí splnenie povinností, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných právnych predpisov.

Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatíve, vypracovať potrebnú kvalitnú dokumentáciu, vykonávať všeobecné školenia pre zamestnancov, upozorňovať na nedostatky a zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Činnosť bezpečnostnotechnickej služby obsahuje:

Tip

Povinnosť zabezpečiť bezpečnostnotechnické služby vyplýva zamestnávateľom v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Koordinácia BOZP na stavenisku

Činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa riadi Nariadením vlády č. 396/2006 Z.z., ktoré ukladá povinnosť stavebníka vymenovať koordinátora bezpečnosti v prípade, ak bude na stavenisku pôsobiť viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť zriadiť funkciu koordinátora bezpečnosti na stavenisku majú všetci stavebníci (investori) pre stavby, na ktoré bude vydané stavebné povolenie, ohlásenie stavby a ktoré bude realizovať viac ako jeden zhotoviteľ.

Činnosť koordinátora bezpečnosti je nutná už v rámci prípravy stavby, najmä pri spracovávaní časti projektovej dokumentácie:

Prípravná fáza stavby:

Fáza realizácie stavby:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?