E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Dokument o ochrane pred výbuchom

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje služby v oblasti ochrany pred výbuchom a to vypracovaním písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom, čo je povinnosťou prevádzkovateľa technológií s výskytom horľavých prachov, plynov v zmysle Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z.

Rast kapacity výrobných jednotiek a zavádzanie technológií s extrémnymi pracovnými podmienkami, pri ktorých je predpoklad zvýšeného nebezpečenstva úniku látok toxických, horľavých a výbušných, kladie vysoké požiadavky na zabránenie vzniku havárií a vzniku negatívnych dôsledkov na životy a zdravie ľudí, na majetok a životné prostredie.

V rámci vstupu Slovenskej republiky bola do slovenského práva implementovaná Smernica 1999/92 ES v podobe NV SR č.393/2006 Z.z., o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Povinnosť napĺňať požiadavky vyplývajúce z tohto nariadenia vlády platí pre všetkých zamestnávateľov, u ktorých sa vyskytujú alebo by sa mohli vyskytnúť prevádzky s výbušnou atmosférou a tým aj s nebezpečenstvom výbuchu. Pre ochranu zamestnancov má zamestnávateľ v priestoroch nebezpečných výbuchom povinnosť vypracovať dokumentáciu o ochrane pred výbuchom (NV SR č.393/2006 Z.z.), ktorým klasifikuje priestory s nebezpečenstvom výbuchu, navrhuje preventívne a ochranné opatrenia, ako aj opatrenia organizačného charakteru.

Rozsah vykonávaných prác zahŕňa najmä:

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?