E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Ochrana osobných údajov a GDPR

Spoločnosť SAFIRS, s. r. o. zabezpečuje komplexné služby na úseku ochrany osobných údajov a ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V tejto oblasti Vám ponúkame nasledovné služby:

1. Služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) účinného od 25.5.2018, čo zahŕňa:

2.Výkon funkcie externej zodpovednej osoby a vykonávanie školení oprávnených osôb, čo zahŕňa:

GDPR

Dňa 25. 5. 2018 nadobudli účinnosť GDPR a zákon o OOÚ, t. j. od tohto dátumu je nutné postupovať už podľa nových právnych predpisov – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „GDPR“) a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOÚ“) ruší zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a harmonizuje slovenský právny poriadok s nariadením (GDPR).

Čo je potrebné urobiť:

1.aktualizovať dokumentáciu (záznamy o spracovateľských činnostiach, súhlas so spracúvaním osobných údajov, zmluvy so sprostredkovateľom, oznámenie bezpečnostných incidentova pod.),

2.ak by typ plánovaného spracúvania údajov mohol viesť k vysokému riziku pre práva fyzických osôb, je treba posúdiť vplyv na ochranu osobných údajov, čo zahŕňa:

3.prijať a zdokumentovať nové odporúčané bezpečnostné opatrenia, napr.šifrovanie, pseudonymizáciu, anonymizáciu osobných údajov a podobne,

4.určiť pravidlá pre splnenie tzv. oznamovacej povinnosti – ak prevádzkovateľ poruší pravidlá ochrany osobných údajov napr. tým, že neoprávnene zverejní osobné údaje, alebo ich získa neoprávnená osoba, je povinný toto oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o tom dozvedel,

5.stanoviť vnútorné pravidlá pre uplatnenie práv dotknutých osôb, napríklad:

6.určiť zodpovednú osobu, ak:

Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu až do výšky 20 miliónov EUR, alebo ak ide o podnik do 4 % celkového svetového ročného obratu tomu, kto napríklad nesplnil alebo porušil niektorú zo základných zásad spracúvania osobných údajov, vrátane podmienok súhlasu, alebo nesplnil alebo porušil niektoré z práv dotknutej osoby.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?