E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba (PZS) plní funkciu odborného poradcu pre zamestnávateľov v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci.

Hlavným cieľom je udržanie  dlhodobej zdravotnej spôsobilosti pracovníkov na prácu, zlepšovanie kvality pracovného prostredia a zníženie nepriaznivých účinkov faktorov práce a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú úroveň.

Hlavnými benefitmi služieb PZS poskytovanými spoločnosťou SAFIRS, s.r.o. je znižovanie počtu pracovníkov zaradených v rizikovej 3. a 4. kategórii prác z hľadiska zdravotných rizík a tým aj zníženie nákladov, zlepšenie výkonnosti a zníženie fluktuácie zamestnancov, ich zvýšená spokojnosť s prácou a pracovnými podmienkami.

Zabezpečenie služieb PZS SAFIRS, s.r.o.:

Ponuka služieb spoločnosti SAFIRS, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná a zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy.

PZS Safirs s.r.o. ponuka služieb

Ponuka služieb spoločnosti Safirs, s.r.o. v oblasti PZS je komplexná a zahŕňa všetky činnosti vyplývajúce z požiadaviek legislatívy.

1. Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami

Dozvedieť sa viac
 • identifikácia a hodnotenie zdravotných rizík z expozície chemickým, fyzikálnym, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečenie posudzovania jednotlivých faktorov práce a pracovných podmienok – hodnotenie expozície, zabezpečenie akreditovaného merania jednotlivých faktorov práce, posúdenie ich vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • vypracovanie/aktualizácia posudkov o riziku pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia,
 • vypracovanie/aktualizácia prevádzkových poriadkov,
 • vypracovanie/aktualizácia interných smerníc – napr. zabezpečenie pitného režimu zamestnancov, vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, traumatologický plán, práca so zobrazovacími jednotkami a pod.,
 • podávanie návrhov na odstránenie, resp. zníženie rizík vyplývajúcich z povahy práce a/alebo faktorov pracovného prostredia,
 • kategorizovanie prác zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík,
 • komunikácia a odborné konzultácie s orgánmi verejného zdravotníctva,
 • spolupráca so zamestnávateľom pri zabezpečení rekondičných pobytov a pracovnej rehabilitácie,
 • vypracovanie zoznamu povinného a odporúčaného obsahu lekárničiek na rôznych pracoviskách so zohľadnením vyskytujúcich sa faktorov práce a pracovného prostredia,
 • zabezpečovanie školení a odborných seminárov pre zamestnancov v oblasti ochrany a podpory zdravia, poskytovania predlekárskej prvej pomoci, zasielanie osvetových materiálov.

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov – zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok (LPP) vo vzťahu k práci

Dozvedieť sa viac

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu sa vykonáva na základe vyhodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.

V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi zabezpečujeme tieto LPP:

  • vstupná LPP   – pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
  • periodická LPP- v súvislosti s výkonom práce,
  • pred zmenou pracovného zaradenia,
  • výstupná LPP – pri skončení pracovnoprávneho vzťahu,
  • následná – po skončení pracovnoprávneho vzťahu, ak o to zamestnanec požiada,
  • pre profesie a činnosti, pri ktorých sú LPP vyžadované v zmysle právnych predpisov (napr. nočná práca, práca vo výškach, vodiči motorových vozidiel a pod.)
  • pri zdravotných ťažkostiach zamestnancov,
  • mimoriadna LPP.

Na základe analýzy pracovnej činnosti v internej smernici definujeme povinnosti zamestnávateľa týkajúce sa vykonávania LPP vrátane stanovenia periodicity LPP.

Lekárske preventívne prehliadky zabezpečujeme:

 • cez zmluvných praktických lekárov pre dospelých a lekárov špecialistov
 • ambulancii praktického lekára pre dospelých spoločnosti SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok.

Bližšie informácie nájdete tu.

3. Vzdelávanie a výchova

Dozvedieť sa viac

Súčasťou portfólia služieb PZS spoločnosti SAFIRS, s.r.o. sú aj vzdelávacie a výchovné činnosti – školenia, prednášky, kurzy, semináre – zamerané predovšetkým na ochranu zdravia pri práci a tiež problematiku zdravého životného štýlu, prevencie civilizačných ochorení a ochorení podporno – pohybového aparátu, ergonómie, predlekárskej prvej pomoci, epidemiologicky závažnej činnosti, vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia pri práci zamestnancov vo zvýšenej expozícii faktorom práce a pracovného prostredia (napr. práca v riziku hluku, práce spojené s ručnou manipuláciou s bremenami, práce v expozícii nebezpečným chemickým látkam a zmesiam a pod.).

Obsah a rozsah vzdelávania plne prispôsobujeme potrebám zamestnávateľa a jeho zamestnancov s ohľadom na druh vykonávaných prác, rizikové faktory a pracovné prostredie.

Poskytujeme akreditované školenia pre zamestnancov v oblasti:

 • predlekárskej prvej pomoci,
 • odbornej a aktualizačnej odbornej prípravy na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami.

Bližšie informácie nájdete tu.

4. Poradenstvo a spolupráca

Dozvedieť sa viac

Zamestnávateľom, zamestnancom a zástupcom zamestnancov poskytujeme poradenstvo v oblasti:

 • legislatívy – pracovno-právnych predpisov, stanovených požiadaviek z hľadiska ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhujeme implementáciu právnych noriem do praxe,
 • stavebno-technických, dispozičných riešení pracoviska – vrátane ergonómie, priestorového usporiadania pracovísk a pracovných miest, stravovacieho/ubytovacieho zariadenia a pod.; v oblasti základných podmienok pracovného prostredia (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zabezpečenie pitnej vody a pod., vzhľadom na charakter práce zamestnancov),
 • posudzovania vplyvu technológií a technologických procesov na zdravie zamestnancov – možné návrhy opatrení na zníženie ich negatívneho vplyvu na zdravie,
 • organizácie práce – striedanie práce a odpočinku, vplyv stanoveného tempa práce a spôsobu práce na zdravie zamestnancov,
 • znižovanie expozície zamestnancov zdraviu škodlivým faktorom – navrhujeme možnosti opatrení na odstránenie/redukciu rizík na jednotlivých pracoviskách – možnosti technického, organizačného, iného riešenia,
 • ochrany a podpory zdravia, zdravého životného štýlu a pod…

Poradenstvo poskytujeme osobnými konzultáciami, formou newsletterov s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa hlavne zmien a aktualizácií v oblasti legislatívy zameranej na ochranu zdravia pri práci.

V prípade záujmu zamestnávateľa sa naši pracovníci PZS zúčastňujú pri kontrolách orgánov štátnej správy, pri objektivizácii faktorov práce a pracovného prostredia, pri odborných poradách a pod..

5. Objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia

Dozvedieť sa viac

Objektivizácia faktorov práce a  pracovného prostredia je potrebná pre zhodnotenie zdravotného rizika zamestnancov a zaradenie prác do kategórií.

Medzi základné povinnosti zamestnávateľa (§ 52 Zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov) patrí kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú, a ktorých používanie a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi.

Na základe obhliadky pracovísk a auditu určíme  faktory práce a pracovného prostredia, ktoré je potrebné objektivizovať. Po dohode sprostredkujeme meranie daného faktoru akreditovanou spoločnosťou alebo zhodnotenie daného faktoru práce odborným posúdením naším verejným zdravotníkom alebo lekárom PZS (napr. biologické faktory, psychická pracovná záťaž). Na základe protokolu vypracujeme posudok o riziku.

6. Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci

Dozvedieť sa viac

Ochorenia podporno-pohybového sústavy horných končatín vzniknuté v súvislosti s prácou patria medzi najčastejšie choroby z povolania a predstavujú vážny problém so značným sociálne-ekonomickým dopadom pre jednotlivca i pre zamestnávateľov. Ochorenia často recidivujú a vedú k dlhodobej práceneschopnosti a k zníženiu kvality života pracovníkov.


Najúčinnejším riešením je včasná a účinná prevencia. Aby však mohla byť realizovaná, je najprv potrebné dôsledné posúdenie pracovnej činnosti a pracovného prostredia z hľadiska zdravotných rizík.

PZS zabezpečí prostredníctvom vlastných zamestnancov zhodnotenie fyzickej záťaže pri práci podľa aktuálne platnej legislatívy. Podľa požiadavky klienta vypracujeme aj posudky o riziku so zaradením prác do kategórií, v prípade potreby prevádzkový poriadok pre prácu v zvýšenej fyzickej záťaži. Súčasťou dokumentácie je aj návrh opatrení na zníženie fyzickej záťaže a zlepšenie ergonomických podmienok.  

Hodnotenie vykonávame pre jednotlivé parametre celkovej fyzickej záťaže:

 • meranie srdcovej frekvencie a výpočet energetického výdaju pre zhodnotenie náročnosti jednotlivých pracovných činností,
 • zhodnotenie pracovných polôh zamestnancov na základe videozáznamov, vykonanie ergonomického auditu,
 • zhodnotenie ručnej manipulácie s bremenami 
 • meranie tlačných a ťažných síl pomocou digitálneho tenzometra – meranie síl zamestnancov používaných pri tlačení, ťahaní vozíkov, pojazdných regálov, manipulátorov a pod. s vypracovaním protokolu z merania.  
 • meranie lokálnej svalovej záťaže – meranie pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov počas pracovnej zmeny. Meranie zabezpečíme  prostredníctvom vlastných odborných pracovníkov s využitím vlastného prístrojového vybavenia – EMG Holtera.

Vyššie uvedené parametre fyzickej záťaže hodnotíme každý osobitne alebo vykonávame komplexné meranie – závisí od požiadavky klienta, charakteru práce a pracovných podmienok. Pred meraním vykonávame obhliadky pracovísk s odporúčaním na konkrétne meranie určitých parametrov fyzickej záťaže. 

7. Služby v oblasti hygieny výživy

Dozvedieť sa viac

Medzi činnosti PZS SAFIRS, s.r.o. patria aj  služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov, kde sa vykonáva  manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne, sklady, distribúcia potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod..

Poskytujeme a zabezpečujeme:

a) Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo 

Dozvedieť sa viac

HACCP (Hazard Analyssis Critical Control Points) je analýza nebezpečenstva zdravotnej a hygienickej nezávadnosti potravín a identifikácia kritických bodov, preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. Predstavuje systém všeobecných zásad, ktoré možno uplatniť v rôznych podmienkach na určenie zodpovednosti za kvality produkovaných požívatín.

Zamestnávateľ – prevádzkovateľ zariadenia, kde sa manipuluje s potravinami je povinný mať zavedený systém HACCP  podľa nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady (ES) z 29. 4. 2004 o hygiene potravín a Potravinového kódexu, ktorý podľa druhej časti, VIII. hlavy zavádza pojem HACCP ako Správnu výrobnú prax.

Systém HACCP spočíva predovšetkým v zistení jednotlivých procesov v prevádzke, ich dokumentácií, popise činností pre bezpečné podávanie potravín a ich dodržiavaní. V rámci HACCP ponúkame vypracovanie dokumentácie, implementáciu tohto systému, poradenstvo, školenie zamestnancov. Dokumentácia obsahuje:

 • organizačná schéma, plán prevádzky,
 • popis výrobkov a technologických postupov,
 • určenie povinností a zodpovednosti pracovníkov,
 • určenie rozhodujúcich kontrolných bodov,
 • analýza rizík a systém kontroly na ich ovládanie,
 • sanitačný plán a hygienický režim,
 • metrologický program,
 • prevádzkový poriadok prevádzky,
 • návrhy opatrení,
 • vysledovateľnosť,
 • školenia  zamestnancov– určenie periodicity a náplne školenia

b) Epidemiologický závažná činnosť

Dozvedieť sa viac

Epidemiologicky závažná činnosť je pracovná činnosť, ktorá je spojená s  rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov.

V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov – zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon.

Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom.

Odborná spôsobilosť  je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z.  v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti  hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Zabezpečujeme:

 • vstupné a periodické školenia zamestnancov, ktorí vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť,
 • vzdelávanie zamestnancov, ktorí sa pripravujú na skúšky z odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností, poskytnutie študijného materiálu k vzdelávaniu.


Tieto služby sú poskytované mimo paušálnej ceny v zmysle cenníka spoločnosti Safirs, s.r.o., Ružomberok. V prípade záujmu Vám bude zaslaný dotazník pre vypracovanie cenovej ponuky  pre konkrétnu prevádzku na získanie podrobnejších informácií ohľadom manipulácie s potravinami a zabezpečenie Vašich požiadaviek. 

8. Služby v oblasti práce zamestnancov s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami

Dozvedieť sa viac

Zabezpečujeme akreditovaný modulový vzdelávací program – Odborná príprava a aktualizačná odborná príprava na práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami

Modulový vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami. Je zostavený z 2 modulov, pričom účastník/zamestnávateľ  si vyberie modul, ktorý potrebuje pre výkon odbornej činnosti:

 • Modul 1 – Odborná príprava na práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami (základná) – je určený pre osoby, ktoré zatiaľ nevlastnia osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami a pripravujú sa na vykonanie skúšky na RÚVZ na získanie odbornej spôsobilosti na prácu s týmito látkami a zmesami. Absolvovanie odbornej prípravy je jednou zo základných podmienok na získanie odbornej spôsobilosti v tejto oblasti.
 • Modul 2 – Aktualizačná odborná príprava na práce s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami je určený pre osoby, ktoré už absolvovali (max. pred 5 rokmi) modul 1, sú vlastníkmi platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami a zmesami a pre potreby zachovania jeho platnosti v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. v znení n. p. potrebujú potvrdenie o absolvovaní tohto vzdelávacieho programu.

Po absolvovaní vzdelávacej aktivity so záverečným testom je účastníkom  vystavené osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Ak Vás naša ponuka zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, prípadne obdržali návrh cenovej ponuky, prosím využite kontaktný formulár.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?