E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Prevencia závažných priemyselných havárií

Spoločnosť SAFIRS, s r.o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.

Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:

  • komplexné poradenstvo v oblasti ZPH,
  • výkon špecialistu na prevenciu ZPH,
  • zabezpečenie služby havarijnej odozvy,
  • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ZPH,
  • kategorizácia a zaradenie podniku do príslušnej kategórie,
  • oznámenie o zaradení podniku,
  • hodnotenie rizík,
  • zastupovanie pred orgánmi štátnej správy,
  • vykonávanie školení v oblasti ZPH.

V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s  prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia  Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií ako aj používanie stále väčšieho množstva nových chemických látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií, ktoré môžu mať tragické následky na životoch, zdraví a majetku ľudí alebo na životnom prostredí. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?