E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Závažné priemyselné havárie

Služby v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií zahŕňajú komplexné poradenstvo v oblasti ZPH, výkon špecialistu na prevenciu ZPH a ďalšie služby.

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií ako aj používanie stále väčšieho množstva nových chemických látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií, ktoré môžu mať tragické následky na životoch, zdraví a majetku ľudí alebo na životnom prostredí. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Spoločnosť SAFIRS, s. r. o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.

Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:

Zákonný rámec prevencie priemyselných havárií

V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s  prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia  Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevencia závažných priemyselných havárií

Spoločnosť SAFIRS, s r.o. získala v súlade so zákonom č. 128/2015 Z.z. autorizáciu MŽP SR na vykonávanie činnosti prevencie závažných priemyselných havárií.

Služby v oblasti závažných priemyselných havárií (ZPH) zahŕňajú:

V rámci krajín Európskej únie v oblasti prevencie závažných priemyselných havárií je smernica Europského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií s  prítomnosťou nebezpečných látok, nazývaná tiež SEVESO III, ktorá je zameraná nielen na prevenciu veľkých havárií, ale aj na obmedzenie ich následkov pre človeka a životné prostredie. V podmienkach Slovenskej republiky túto oblasť komplexne rieši zákon NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacia  Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií ako aj používanie stále väčšieho množstva nových chemických látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií, ktoré môžu mať tragické následky na životoch, zdraví a majetku ľudí alebo na životnom prostredí. Príčinou týchto priemyselných havárii je buď nevhodná manipulácia s nebezpečnými látkami, zlyhanie ľudského faktora alebo nesprávny technologický postup.

Zákon rieši nielen prevenciu pred haváriami, v ktorých zohrávajú významnú úlohu nebezpečné chemické látky, ale zaoberá sa aj pripravenosťou na rýchle a efektívne zdolanie havárie s obmedzením jej dôsledkov. Okrem iného ukladá prevádzkovateľom podnikov povinnosť identifikovať a zhodnotiť riziká možných havárií, prijať bezpečnostné opatrenia, plniť si ohlasovaciu a informačnú povinnosť a zabezpečiť výcvik a vybavenie zamestnancov pre prípad vzniku závažnej priemyselnej havárie.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?