E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Špecializované činnosti

Praktický nácvik hasenia

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje praktický výcvik hasenia na profesionálnom a ekologickom tréningovom simulátore.

Počas nácviku prebieha:

Komu je nácvik určený:

Výkon protipožiarnej asistencie

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje výkon protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a to:

Periodické kontroly ochranných pracovných prostriedkov proti pádu

Vykonávanie periodických kontrol je potrebné pre zaistenie bezpečnosti ochranných prostriedkov a môžu ju vykonávať len oprávnené osoby (Smernica EU 425/2016 EEC)

Periodické kontroly ochranných prostriedkov proti pádu sa vykonávajú na základe ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č.147/2013 Z.z., ktorá v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu a skúšku osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej raz za 12 mesiacov, resp.  po každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. 

Periodické kontroly a skúšky vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na danú činnosť. Naša spoločnosť Vám ponúka revíziu značiek, ktoré sú bežne dostupné na Slovenskom trhu.

Kalibrácia detektorov plynov

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. vykonáva kalibrácie detektorov plynov výrobcu v oblasti meracej techniky BW Technologies by Honeywell.

V zmysle návodu na použitie detektorov plynov je potrebné vykonávať kalibráciu a kontrolu prístrojov minimálne raz za 6 mesiacov. Kalibrácia detektoru plynov spočíva v nastavení na čistý atmosférický vzduch a na hodnotu príslušného kalibračného plynu, pričom sa vykoná aj celková kontrola prístroja, funkčnosť zvukových a svetelných alarmov a vystaví sa protokol o vykonaní kalibrácie s platnosťou na 6 mesiacov.

Hodnotenie fyzickej záťaže pri práci 

PZS zabezpečí prostredníctvom vlastných zamestnancov zhodnotenie fyzickej záťaže pri práci podľa aktuálne platnej legislatívy. Podľa požiadavky klienta vypracujeme aj posudky o riziku so zaradením prác do kategórií, v prípade potreby prevádzkový poriadok pre prácu v zvýšenej fyzickej záťaži. Súčasťou dokumentácie je aj návrh opatrení na zníženie fyzickej záťaže a zlepšenie ergonomických podmienok.  

Hodnotenie vykonávame pre jednotlivé parametre celkovej fyzickej záťaže:

Vyššie uvedené parametre fyzickej záťaže hodnotíme každý osobitne alebo vykonávame komplexné meranie – závisí od požiadavky klienta, charakteru práce a pracovných podmienok. Pred meraním vykonávame obhliadky pracovísk s odporúčaním na konkrétne meranie určitých parametrov fyzickej záťaže. 

Meranie lokálnej svalovej záťaže (LSZ) 

Meranie lokálnej svalovej záťaže horných končatín vykonávame jednou z najpresnejších metód – pomocou integrovanej elektromyografie, ktorá je založená na monitorovaní elektrofyziologických potenciálov zo zaťažovaných svalov rúk a predlaktí hodnotených zamestnancov počas pracovnej zmeny.

Meranie vykonávame pomocou prístrojov EMG Holter. Zistené výsledky analyzujeme a vypracujeme protokol z merania, súčasťou ktorého je aj porovnanie  nameraných hodnôt s limitnými hodnotami stanovenými legislatívou a návrh na zaradenie prác do kategórií pre faktor fyzická záťaž – lokálna svalová záťaž.

V rámci posudzovania fyzickej záťaže poskytujeme aj poradenstvo, navrhujeme opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.  

Pracovníci PZS SAFIRS, s.r.o. s hodnotením  fyzickej záťaže a lokálnej svalovej záťaže majú niekoľkoročné skúsenosti, merania boli vykonávané v rôznych odvetviach výroby a služieb.

Služby v oblasti hygieny výživy pre zamestnávateľov

Portfólio služieb odd. pracovnej zdravotnej služby (PZS) zahŕňa aj služby v oblasti hygieny výživy, ktoré sú určené pre zamestnávateľov, ktorí majú prevádzky, kde sa vykonáva manipulácia s potravinami, príprava alebo výdaj hotových jedál (napr. potravinárska výroba, predajne a sklady potravín, reštaurácie, bary, kaviarne, stánky rýchleho občerstvenia, jedálne, fast foody, bufety, domy opatrovateľskej starostlivosti a pod.).

Poskytujeme a zabezpečujeme:

Vypracovanie dokumentácie HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) vrátane správnej výrobnej praxe, implementáciu tohto systému, poradenstvo

Dokumentácia obsahuje:

Doplnkové služby

Epidemiologicky závažná činnosť (EZČ) je pracovná činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení, napr. pri výroba, manipulácia a uvádzanie do obehu potravín a pokrmov. V zmysle Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov – zamestnanci, ktorí vykonávajú v rámci svojej pracovnej náplne epidemiologicky závažnú činnosť musia byť zdravotne a odborne spôsobilí pre daný pracovný výkon. Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom. Odborná spôsobilosť je podmienená kvalifikačným vzdelaním určeným Vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon EZČ, ktorý vydáva pre konkrétneho zamestnanca Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a predpisov EÚ (Nariadenie EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín) musia byť zamestnanci pravidelne preškoľovaní v oblasti hygieny potravín, uplatňovania zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) a dodržiavania požiadaviek potravinového práva.

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?