E-learning zóna

Wrasse climbing gourami amur pike Arctic char, steelhead sprat sea lamprey grunion. Walleye

Contacts
Location
523 Sylvan Ave, 5th Floor
Mountain View, CA 94041USA

Starostlivosť o požiarne zariadenia

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. poskytuje služby súvisiace so starostlivosťou o požiarne zariadeni. Kontroly, opravy a servis zabezpečujeme v termínoch stanovených platnými právnymi predpismi. Opravy, dodanie náhradných dielov alebo materiálu poskytujeme podľa vzájomnej dohody na základe objednávky, resp. v prípade stálych zákaziek v rámci zmlúv o zabezpečovaní služieb.

Služby starostlivosti o požiarne zariadenia:

Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov

Vyhláška MV SR č. 719/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.

Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.

O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroj alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná podľa osobitného predpisu, vyhláška MV SR č. 718/2002 Z. z.

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje vykonanie týchto činností zamestnancami s osobitným oprávnením.

Kontrola hadicových zariadení a požiarnych vodovodov (požiarne hydranty)

Vyhláška č. 699/2004 MV SR o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Odberné miesta

Odberné miesto musí byť viditeľne označené červenou farbou a umiestnené tak, aby bolo vždy prístupné pre mobilnú hasičskú techniku a prevádzkyschopné. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou. Tabuľka je umiestnená na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo je umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu.

Hadicové zariadenia

Kontrola

Pred uvedením zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov do užívania právnická alebo podnikajúca fyzická osoba kontroluje:

Požiarne uzávery – požiarne dvere, požiarne klapky

Realizujeme kontroly, preventívnu údržbu a prehliadky požiarnych dverí a kontroly, preventívnu údržbu, prehliadky a opravy požiarnych klapiek. Realizujeme servis ventilátorov pre odvod tepla a dymu. Dňa 1. januára 2009 nadobudla platnosť vyhláška MVSR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

Požiarnym uzáverom sa rozumie:

Na požiarnom uzávere sa vykonáva:

Zabezpečenie kontroly zamestnancami spoločnosti SAFIRS, s.r.o. s osobitným oprávnením.

Údržba požiarnych uzáverov

Údržba požiarnych uzáverov pozostáva z:

Preventívnou údržbou PU sa:

zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Za vykonanie preventívnej údržby PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie prevádzkovej údržby PU osobou na vykonávanie prevádzkovej údržby a opráv PU podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Opravou PU sa:

zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu.

Prehliadkou PU sa:

overuje vybavenosť PU, jeho funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečenia dodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externý merací prístroj (ďalej len „technická podpora“).

Kontrola požiarnych uzáverov

Kontrolou PU je:

súbor úkonov pozostávajúci z overovania vybavenosti PU, jeho funkčnosti, zabezpečenia energie alebo hasiacej látky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov nie je potrebná technická podpora (najmenší rozsah kontroly PU je uvedený v prílohe č.5 vyhlášky). Za vykonanie kontroly PU inštalovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považuje aj vykonanie bežnej údržby PU technikom PO podľa vyhlášky MVSR č.285/2001 Z.z..

Lehoty a periódy

Preventívna údržba:

Prehliadka:

Oprava:

Kontrola:

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje vykonanie týchto činností zamestnancami s osobitným oprávnením.

Revízie elektricko požiarnej signalizácie (EPS)

Pri systémoch elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sú vykonávané podľa Vyhlášky MV SR č.726/2002 pravidelné skúšky ich činnosti a to nasledovne:

Stav EPS zistený vykonanou kontrolou sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Kontroly môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení EPS.

Ak nie je zariadenie spôsobilé plniť svoju funkciu, musí sa to zreteľne na tomto zariadení vyznačiť (časť ústredne, tlačidlový hlásič, siréna, atď.) Po dobu, keď bude zariadenie uvedené do úplne funkčného stavu, musí právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba (osoba zodpovedná za prevádzku EPS) zabezpečiť požiarnu ochranu iným spôsobom, napr. ustanovením organizačných opatrení, zavedením pravidelných kontrol alebo pochôdzok, doplnením hasiacich prostriedkov, atď. 

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje vykonanie týchto činností zamestnancami s osobitným oprávnením.

Kontrola stabilných hasiacich zariadení

Vyhláška č. 169/2006 MV SR o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

Stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie.

Polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika.

Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola:

Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška:

Spoločnosť SAFIRS, s.r.o. zabezpečuje vykonanie týchto činností zamestnancami s osobitným oprávnením.

 

Kontaktný formulár

V prípade záujmu nás kontaktujte a my sa Vám ozveme.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Koľko je 7+4?